jak wyliczyć ekwiwalent za urlop

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop. Prawo do urlopu jest zatem jednym z podstawowych prac socjalnych pracownika. Polega na okresowym zwolnieniu zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy w celu wypoczynku. Za czas przebywania na urlopie pracownikowi przysługuje oczywiście prawo do wynagrodzenia. Urlop jest prawem, który ma charakter osobisty i niezbywalny. Nie można zatem odsprzedać go innemu pracownikowi, lub się go zrzec. Wymiar urlopu wypoczynkowego zleży od stażu pracy danej osoby. Jeśli jego zatrudnienie trwa krócej niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym. Jeśli jego staż pracy wynosi minimum 10 lat, to ma on 26 dni urlopu wypoczynkowego. Co ważne, czas w którym ktoś prowadził własną działalność gospodarczą nie wlicza się do stażu pracy. W tym artykule przeczytasz o tym, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop.

Urlop wypoczynkowy

jak wyliczyć ekwiwalent za urlopPracodawca ma, co do zasad, obowiązek udzielania urlopu pracownikowi w danym roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do niego prawo. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracownik nie wykorzysta całego takiego urlopu. W tym momencie powinien on być wykorzystany w pierwszej kolejności w następnym roku pracy u danego pracodawcy.
Polskie przepisy prawa mówią, co do zasady, że urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w pełnym wymiarze. Jeżeli jest on jednak dzielony, to pracodawca musi pamiętać, że w roku kalendarzowym pracownik musi przebywa na urlopie minimum 14 dni ciągiem. Urlopy zazwyczaj udziela się zgodnie z planem urlopów, który ustala w sposób samodzielny pracodawca. Chodzi główni o to, by podzielić urlopy w taki sposób, żeby nie szkodziło to funkcjonowaniu firmy.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Mogą mieć miejsce sytuacje kiedy pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego, który mu przysługuje, a zostaje zwolniony z pracy. W sytuacji, kiedy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w całości lub w części z przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za ten czas. Kwota takiego ekwiwalentu przysługuje w wysokości równej proporcjonalnemu wymiarowi urlopu, tj. odpowiednio do okresu przepracowanego do dnia ustani stosunku pracy. Co ważne, pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za urlop, który powinien być wykorzystany w naturze. Nie może tego uczynić nawet za zgodą, czy na wyraźną prośbę pracownika. Warto jednak pamiętać, iż pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, jeśli strony ustalą, że pozostały urlop będzie wykorzystany w momencie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tą samą firmą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Pozostaje pytanie jak wyliczyć ekwiwalent za urlop dla pracownika, który odchodzi z pracy. Aby ustalić prawidłowo wysokość ekwiwalentu za urlop przysługujący pracownikowi musimy najpierw ustalić podstawę do obliczenia ekwiwalentu. Podstawę obliczamy sumując składniki wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy i dzieląc otrzymany wynik przez 12. Drugim etapem jest określenie współczynnika stanowiącego podstawę do obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Współczynnik ten obliczany jest corocznie. Odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym całą liczbę przypadających w danym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy. Otrzymany wynik, który obliczyliśmy w podany wyżej sposób, dzielimy przez 12.

Ostatnim etapem jest obliczenie kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Obliczenia takiego dokonuje się w trzech etapach. Najpierw ustalamy wynagrodzenie za jeden dzień urlopu. W tym celu miesięczne wynagrodzenie, obliczone na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy, dzielimy przez współczynnik. Drugi krok polega na ustaleniu godzinowej stawki urlopu. W tym celu obliczony ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy podzielić przez 8. Na samym końcu wyliczamy ekwiwalent za urlop. Należy pomnożyć ekwiwalent za jedną godzinę przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Cały proces ustalania wysokości ekwiwalentu nie jest zbytnio skomplikowany, zwłaszcza, jeśli firma używa do naliczania wynagrodzeń specjalnego oprogramowania kadrowego.

Jak wypłacić ekwiwalent za urlop?

jak wyliczyć ekwiwalent za urlopEkwiwalent za niewykorzystany urlop może być wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem pracownika. W opisie przelewu najlepiej wyszczególnić, jaka kwota stanowi samo wynagrodzenie, a jaka ekwiwalent. Również w świadectwie pracy, które jest obowiązkowym dokumentem przy rozwiązaniu stosunku pracy, umieszcza się informację o wypłaceniu ekwiwalentu za przysługujący urlop wypoczynkowy. Wypłacony ekwiwalent nie jest zwolniony od podatku dochodowego. Od kwoty brutto tego ekwiwalentu pracodawca musi potrącić także składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w normalnych wysokościach- nie ma żadnej ulgi, czy zwolnienia. Przychód z tego tytułu pracodawca musi umieścić w PIT-11 przekazywanym pracownikowi, a ten musi go ująć w rozliczeniu rocznym. Wypłata ekwiwalentu jest ostatecznością i ma miejsce w sytuacji, kiedy pracownik nie wykorzysta go w okresie wypowiedzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here